Björn Carlsons
Östersjöstiftelse

Stiftelsen Björn Carlsons Östersjöstiftelse, även kallad BalticSea2020, grundades år 2005 av Björn Carlson (1935-2021) genom en donation om 500 miljoner kronor. Under sina 15 verksamma år har stiftelsens tillgångar finansierat åtgärder och utvecklingsprojekt som bidrar till en friskare Östersjö samt forskning som breddat eller fördjupat kunskapen om Östersjön och dess avrinningsområde. Stiftelsen har påverkat EU:s fiskeri-och jordbrukslagstiftning, startat nästan 100 projekt för ett friskare hav och bidragit till att genomföra och publicera många viktiga vetenskapliga studier. Vidare har stiftelsen stöttat initiativ inom opinionsbildning och film i syfte att sprida kunskap om Östersjöns miljö till beslutsfattare, allmänhet och skolor.

Sedan stiftelsen påbörjade sitt arbete 2005 har styrelsen fram till 2020 fattat beslut om anslag på cirka 650 miljoner kronor till projekt inom programområdena Fiske, Övergödning och Information.

År 2020 har stiftelsen planenligt förändrat sitt miljöarbete för att 2021 byta inriktning från en forskningsstiftelse till en pris- och forskningsstiftelse. Det innebär att stiftelsen har inrättat ett pris – Björn Carlsons Östersjöpris, med en årlig summa på initialt 3 miljoner kronor (finansieras från avkastningen från stiftelsens kapital). Stiftelsen bygger vidare på Björn Carlsons grundidé om att stiftelsen ska bidra till att vända situationen i Östersjön i positiv riktning och vill genom priset belöna forskning som lämnat värdefulla bidrag till en bättre östersjömiljö och möjliggöra till fortsatt arbete för havet.

Intentionen är att dela ut priset första gången under våren 2022 och därefter en gång per år.

Utöver stiftelsens arbete med Björn Carlsons Östersjöpris fortsätter finansieringen av projektet Levande kust (II) som sedan 2019 drivs av Stockholms universitet, i nära samverkan med stiftelsen som är initiativtagare och huvudfinansiär. Stiftelsen kommer också att fortsätta sin satsning på skolmaterial för lärare och elever, i syfte att sprida kunskap om Östersjöns utmaningar och möjligheter, där ett samarbete har inletts med Stockholms universitets Östersjöcentrum som kommer att ta fram ett digitalt skolmaterial om Östersjöns levande kust. Stiftelsen har sedan tidigare skolmaterialen Östersjön – vad vi bör veta som baseras på Folke Rydéns dokumentärfilmer om Östersjön. På Ourbalticsea.com finns mer information och möjligheten att streama filmerna och ladda ner de tillhörande skolmaterialen i pdf.

På stiftelsens tidigare hemsida www.balticsea2020.org finns mer information om stiftelsens 15-åriga miljöarbete och de projekt som stiftelsen finansierat.

Under sina 15 verksamma år har stiftelsen finansierat nästan 100 olika projekt som bidrar till ett friskare hav.

Björn Carlson

Björn Carlson (1935-2021)