Björn Carlsons Baltic Fellows

Östersjön lider av övergödning, miljögifter och överfiske, vilket drabbar alla människor i de nio länderna kring Östersjön. Men det finns en stark tro att vi tillsammans kan göra vårt hav friskt igen. Det är därför som Björn Carlsons Baltic Fellows finns. Deras huvudsakliga mål är att jobba tillsammans för att uppmärksamma och demonstrera vad som behöver göras för att Östersjön ska bli friskare.

Kontakt

Fellows@bcop.se

Möt våra Fellows

Björn Carlsons Baltic Fellows är ett nätverk av tjugo exklusivt utvalda forskare från länderna kring Östersjön, som alla fokuserar på Östersjön och dess miljö.

Björn Carlsons Baltic Fellows är viktiga talespersoner för Östersjön. Våra Fellows är även ambassadörer för Björn Carlsons Östersjöpris – det största priset av sin sort som belönar och möjliggör insatser för ett friskare Östersjön.

Agnes Karlsson
Grundare Fellows
Institutionen för biologi, miljö och botanik
Stockholms Universitet

Docent Agnes Karlsson forskar om hur Östersjön har förändrats de senast decennierna och hur djuren i Östersjön mår. Ett fokusområde är vilka konsekvenser algblomningar (cyanobakterier) och främmande arter har för födovävarna. I ett pågående forskningsprojekt undersöker hon hur miljögifter som dioxin anrikas i fisk under sommaren när algblomningarna förekommer.

Petter Tibblin
Grundare Fellows
Institutionen för biologi och miljö
Linné Universitetet

Docent Petter Tibblins nuvarande forskning fokuserar främst på var, när och hur Östersjöns fiskbestånd vandrar och leker i syfte att förstå varför många av våra fiskbestånd idag sviktar till följd av rekryteringsstörningar.

Jenny Ask
Grundare Fellows
Umeå marina forskningscenter
Umeå Universitet

Dr. Jenny Ask forskar på hur olika miljö- och klimatförändringar påverkar våra vatten. Just nu fokuserar hon främst på hur brunfärgat älvvatten samt förändringar i istäcke påverkar primärproducenter och koldioxidbalans i Östersjöns nordliga kustekosystem.

Linda Kumblad
Fellow
Östersjöcentrum
Stockholms Universitet

Docent Linda Kumblad forskar om övergödning i kustekosystem och är förnärvarande en av ledarna för två storskaliga projekt som syftar till att förbättra miljön i övergödda havsvikar med en rad olika åtgärder, samt att sprida kunskap om ekosystems återhämtning och hur effektiva olika typer av åtgärder är.

Francisco JA Nascimento
Fellow
Institutionen för biologi, miljö och botanik
Stockholms Universitet

Docent Francisco Nascimento nominerades till Björn Carlson Baltic Fellows för sin banbrytande, tvärvetenskapliga forskning om hur mänskliga aktiviteter påverkar mikroskopiska organismer på havets botten och de funktioner ekosystem tillhandahåller.

Johan Eklöf
Fellow
Institutionen för biologi, miljö och botanik
Stockholms Universitet

Docent Johan Eklöf nominerades till Björn Carlson Baltic Fellows för sin tvärvetenskapliga forskning om sambandet mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kustnära Östersjön med fokus på hållbarhet och social-ekologiska aspekter.

Jonas Hentati-Sundberg
Fellow
Institutionen för akvatiska resurser
SLU Aqua

Docent Jonas Hentati-Sundberg nominerades till Björn Carlson Baltic Fellows för sin forskning om sammanlänkade social-ekologiska system och utvecklingen av innovativa metoder för hållbar havsförvaltning.

Sofia Wikström
Fellow
Östersjöcentrum
Stockholms Universitet

Docent Sofia Wikström nominerades till Björn Carlson Baltic Fellows för sin tillämpade och tvärvetenskapliga forskning om skydd av undervattenshabitat och biologisk mångfald, samt ekosystems baserad förvaltning.

Samuel Hylander
Fellow
Institutionen för biologi och miljö
Linné Universitetet

Docent Samuel Hylander nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin tvärvetenskapliga forskning om Östersjöns födoväv samt fokus på produktion och överföring av tiamin mellan trofiska nivåer.

Camilla Gustafsson
Fellow
Tvärminne Zoologiska Station
Helsingfors Universitet

Docent Camilla Gustafsson nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sitt innovativa arbete med ekosystemförvaltning, biologisk mångfald och ekosystemfunktion i växtbevuxna kustområden.

Szymon Smoliński
Fellow
Dep. of Fisheries Resources
National Marine Fisheries Research Institute, Polen

Dr. Szymon Smoliński nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin innovativa forskning om hur förändringar i temperaturen påverkar demografin hos fiskepopulationer i Östersjön.

Tiia Möller-Raid 
Fellow
Forskar Fellow i marinbiologi
Estonian Marine Institute, Tartu Universitet

Dr. Tiia Möller-Raid nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sitt framstående arbete med antropogena effekter på Östersjöns kustnära samhällen. Hennes främsta forskningsintressen är relaterade till marina bentiska habitat i kustvatten i Östersjön.

Monika Kedra
Fellow
Institute of Oceanology Polish Academy of Science

Docent Monika Kedra nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin tvärvetenskapliga forskning om djur på botten av Östersjön, och hur de reagerar på klimatförändringar.

Jan Dierking
Fellow
Research Unit Marine Evolutionary Ecology, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Tyskland

Dr. Jan Dierking nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin forskning om den trofiska ekologin hos marina fiskar och maneter, samt rollen marina näringsvävar har i medlingen av antropogena påfrestningar.

Elin Lindehoff
Fellow
Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems, Linné Universitetet

Docent Elin Lindehoff nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin lösnings-orienterade forskning om phytoplankton, algodling för att avlägsna kväve och koldioxid från vatten och luft för att mildra övergödning och klimatförändringar.

Stefan Heinänen
Fellow
Faculty of Bioeconomy
Novia University of Applied Sciences

Dr. Stefan Heinänen nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin tvärvetenskapliga forskning om människa-miljöinteraktion för hållbar förvaltning av Östersjön.

Magnus Huss
Fellow
Dep. of Aquatic Resources
SLU Aqua

Docent Magnus Huss nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin forskning om hur klimatförändringar och variation inom arter påverkar ekologisk dynamik i Östersjöns födovävar.

Cintia O. Quintana
Fellow
Department of Biology
University of Southern Denmark

Docent Cintia Quintana nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sitt viktiga arbete med bottenlevande marina evertebrater, bioturbation och återställning av kustnära habitat.

Isabell Klawonn
Fellow
Dep. of Biological Oceanography, Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemuende

Dr. Isabell Klawonn nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sitt innovativa arbete med mikroplankton, deras aktivitet och biogeokemiska cykler i vattenpelaren.

Mindaugas Zilius
Fellow
Marine Research Institute of Klaipeda University

Docent Mindaugas Zilius nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin tvärvetenskapliga forskning om kvävecykling för en hållbar förvaltning av Östersjön.

Kristian Syberg
Fellow
Dep. of Science and Environment

Roskilde University

Docent Kristian Syberg nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin tvärvetenskapliga forskning inom ekotoxikologi och miljöreglering av farliga ämnen.

Solvita Strake
Fellow
Dep. of Marine Monitoring
Latvian Institute of Aquatic Ecology

Dr Solvita Strake nominerades till Björn Carlsons Baltic Fellows för sin viktiga forskning, både grundläggande och tillämpad, om hållbar förvaltning av Östersjön.