Björn Carlsons Östersjöpris möjliggör och belönar insatser för ett friskare Östersjön.

Björn Carlsons Östersjöpris

Björn Carlsons Östersjöstiftelse – BalticSea2020 – har inrättat ett årligt pris till forskare eller annan person som lämnat värdefulla bidrag till Östersjöns miljö: Björn Carlsons Östersjöpris, med en årlig prissumma på 4 miljoner kronor. Med priset vill stiftelsen väcka intresse för Östersjön och inspirera till engagemang och fortsatt arbete för vårt innanhav.

Pristagarna

Björn Carlsons Östersjöpris ska belöna forskare eller annan person som i vid mening bidragit till arbetet för en bättre östersjömiljö. Det kan vara enskilda forskningsresultat eller en längre tids samlade arbete. Det kan också vara insatser för att forskning omsatts i policy eller förts ut till en bredare allmänhet. Priset kan belöna både pågående och avslutat arbete. Även annan verksamhet än traditionell akademisk forskning kan belönas, dvs personer som på olika sätt bidrar/har bidragit till att miljön i Östersjön förbättras.

Björn Carlsons Östersjöpris delas ut i september/oktober varje år.

Prissumma

Prissumman är 4 miljoner kronor varav 90 procent ska användas till fortsatt forskning och 10 procent tillfalla pristagaren personligen. Skulle två personer vid en institution/organisation dela priset, fördelas prissumman så att personerna vardera erhåller 10 procent och verksamheten de återstående 80 procenten, eller 40 procent vardera om det är två olika verksamheter.

Prissumman ska användas vid den institution eller inom den verksamhet som gagnar Östersjöns miljö, dvs inom ramen för den gärning som belönats.

Nomineringskommitté

En nomineringskommittén föreslår tre kandidater till Björn Carlsons Östersjöpris, bland vilka stiftelsens styrelse utser pristagaren.

Nomineringskommittén verkar oberoende av stiftelsen, därigenom uppnås långsiktighet, transparens och oberoende. En ledamot utses av stiftelsen och fyra ledamöter på förslag av Stockholms universitet i samråd med andra lärosäten och institutioner. Nomineringskommitténs ledamöter är verksamma vid lärosäten och institutioner i Sverige och andra länder runt Östersjön. De väljs för fyra år och kan omväljas för ytterligare fyra år.

Nomineringskommittén har till uppgift att självständigt ta fram kandidater till priset, men tar också emot förslag från allmänheten. Nomineringen är fri och såväl institutioner som enskilda personer kan nominera pristagare.

Nomineringarna är konfidentiella och kandidater som inte utses till pristagare kan nomineras på nytt kommande år.